(English) ANBI

Culturele ANBI status

Stichting CinemAsia, de stichting waar CinemAsia Film Festival onder valt, heeft de Culturele ANBI status in aanvraag bij de Belastingdienst. De gegevens waar CinemAsia als Algemeen Nut Beogende Instelling bekend staat zijn als volgt:

1) Naam
Stichting Cinema Asia
Stichting Cinema Asia is de stichting waaruit wij onze activiteiten ontplooien onder de naam CinemAsia Film Festival, CinemAsia FilmLAB, CinemAsia LGBTQ+ en CinemAsia Special Events.

2) RSIN / fiscaal nummer
812446264

3) Contactgegevens
Festival Manager
Arnaud Pereira

e-mail adres
info [at] cinemasia.nl

Postadres
St. Cinema Asia
Wibautstraat 150 BP1.73
1091GR AMSTERDAM

4) Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Doris YEUNG

Secretaris
Sandra SCHAAPHERDER

Penningmeester:
Etjang HU

Algemeen bestuursleden:
Ernie TEE
Bart RÖMER
Lorna TEE

5) Beleidsplan
CinemAsia Film Festival is ontstaan vanuit een verlangen om meer zichtbaarheid en begrip te bewerkstelligen voor Aziatische cultuur in de breedste zin van het woord. Daarnaast wil het festival bijdragen aan de zichtbaarheid en representatie van mensen met een Aziatische (migratie)achtergrond, en aan de bewustwording van de diversiteit en pluriformiteit van deze groep.

Film is hierbij de manier om een groot publiek kennis te laten maken verschillende Aziatische culturen, en meer specifiek en artistiek: met Aziatische cinema.

Daarbij is film binnen CinemAsia het instrument om zelf bij te dragen aan het vertellen van verhalen van Nederlanders met een Aziatische achtergrond, middels het FilmLAB. Het filmfestival zelf biedt een podium voor deze verhalen.

6) Beloningsbeleid
Salaris:
CinemAsia werkt zoveel mogelijk met freelance krachten die op projectbasis werkzaamheden verrichten voor de organisatie. Alleen de algemeen directeur wordt jaar rond vergoedt voor werkzaamheden. De beloning voor deze werkzaamheden ligt ver onder modaal. CinemAsia streeft, waar mogelijk, naar een fair practice vergoeding voor ingehuurde freelancers, leveranciers, stagiairs en vrijwilligers. Voor het jaar 2020 worden eventuele overschotten op de balans gebruikt voor het opbouwen van een financiële reserve.

Bezoldiging bestuursleden:
De leden van het bestuur verrichten volledig onbezoldigd bestuurswerkzaamheden voor de stichting. Zij hebben recht op een onkostenvergoeding in overleg met de directie en bestuur, volgens de richtlijnen van de fiscus.

7) Doelstelling
Uit de statuten, anno 2003:
“De stichting heeft ten doel het bevorderen van de Aziatische cultuur in Europa; al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords; de stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van culturele evenementen in de ruimste zin des woords.”

8) Verslag van uitgeoefende activiteiten
Volgt na toekenning ANBI status in 2020.

9) Financiële verantwoording
Volgt na toekenning ANBI status in 2020.