FilmLAB 2018

CinemAsia FilmLAB is na 8 edities inmiddels een ‘ingeburgerd’ onderdeel van CinemAsia. FilmLAB is het talentontwikkelingsplatform van CinemAsia waar Nederlands-Aziatisch filmmakers worden begeleid in het maken van korte films. Voor de 9de editie zijn dit jaar vijf korte films ontwikkeld met als thema Lost in Translation.
Deze films gaan tijdens het CinemAsia Film Festival 2018 op zaterdag 10 maart in Kriterion Amsterdam in première waarna ze hun festival tour zullen beginnen.

Vijf films over de kracht en onmacht van taal

Voor de 9de editie van FilmLAB hebben de geselecteerde groep filmmakers, schrijvers en cinematografen korte films gemaakt met als thema ‘Lost in Translation’. Het thema omarmt de problemen in communicatie die kunnen ontstaan tussen mensen of dit nu op grond van een verschil in taal, kleur, etniciteit, leeftijd of sociale klasse is.
In een tijd waar miscommunicaties steeds vaker lijkt plaats te vinden en mensen geneigd zijn om zich binnen hun eigen bubbels te begeven willen deze FilmLAB films de verschillen tussen mensen zichtbaar maken en proberen de moeite met communicatie als een vorm van schoonheid en poëzie te beschouwen in plaats van weg te zetten als een probleem.

Nieuwe editie, nieuwe regels

CinemAsia FIlmLAB geeft deze editie voor de eerste keer naast filmmakers ook cinematografen en schrijvers de kans om deel te nemen aan het FilmLAB programma. CinemAsia erkent dat het niet enkel filmmakers zijn die verhalen willen en kunnen vertellen. Door de schrijvers en cinematografen uit te nodigen en te koppelen aan de filmmakers wilt CinemAsia een nieuwe groep de kans geven om ervaring op te doen met het maken van korte films en de filmmakers de gelegenheid te bieden om hun teams en verhalen te versterken.
Daarnaast heeft CinemAsia FilmLAB gezien dat er een levendige groep van CinemAsia Filmlab deelnemers is die eerder hebben deelgenomen aan het FilmLAB programma. Door enkele posities in de FilmLAB selectie open te stellen voor onze FilmLAB alumni willen we de banden met  al onze makers warm houden en de nieuwe participanten de kans geven om samen te werken met makers uit andere jaren met meer ervaring, kennis en een groter netwerk.  Zo komt ook het peer-to-peer review systeem optimaal tot zijn recht.

FilmLAB partners

CinemAsia FilmLAB is dankbaar voor de hulp van alle partners. Cam-a-lot en Filmmore zijn net als vorige jaren deze editie weer bereid geweest om de korte films te helpen door camera’s en kleurcorrectie beschikbaar te stellen aan onze filmmakers.  Daarnaast hebben wij dit jaar tevens Aga Aga en LITES mogen verwelkomen als nieuwe partners aan het FilmLAB programma.  Zij hebben de films voorzien van audionabewerking en professioneel licht. CinemAsia FilmLAB is al zijn partners zeer dankbaar voor de hulp bij de productie van deze korte films en het produceren van de best mogelijke korte films.

Leer onze deelnemers beter kennen door de korte films hieronder aan te klikken!

 

These films will experience their premiere during the CinemAsia Film Festival 2018 Saturday March 10 at Kriterion Amsterdam after which their festival run will commence.

Five films about the power and the frustration of language

For it’s 9th edition of FilmLAB the selected group of film makers, writers and cinematographers have created short films with the theme of ‘Lost in Translation’. The theme embraces the communication issues that occur between people whether on the basis of contrasting languages, colors, ethnicities, ages or social classes.
In a time where miscommunication seems to occur more frequently and people tend to prefer to stay within their respective bubbles, these FilmLAB films want to bring forth the differences between people and try to reveal the difficulties of communication and approach them as forms of beauty and poetry instead of simply disregarding them as perpetual facts.

New edition, new rules

This Edition Cinemasia FilmLAB gives not only Film makers, but also writers and cinematographers the opportunity to participate in the FilmLAB program. CinemAsia acknowledges that stories are not only told by film makers, but can also be written down or visually told. By inviting writers and cinematographers and matching them up to film makers CinemAsia wants to give a new group the chance to partake production of short films and provide film makers the possibility to enhance their teams and stories.
CinemAsia has also observed a lively and active group of CinemAsia FilmLAB participants from earlier editions. By freeing up several positions in the FilmLAB selection for our FilmLAB alumni we want to show our appreciation for them by keeping them close and to  give new participants the opportunity to collaborate with makers from other years to also learn from their experiences, knowledge and network. This way the peer-to-peer review system can be optimally effectuated.

FilmLAB Partners

CinemAsia is grateful for the help of all its sponsors. Cam-a-lot and Filmmore have once more accommodated FilmLAB and provided our film makers with their Camera’s and color correction expertise and equipment. We are also happy to welcome Aga Aga and LITES as new partners to our FilmLAB program. They have shared their Audio mastering services and professional light equipment. CinemAsia FilmLAB is thankful to all its partners for the help they have provided for the productions of these short films and to produce the best possible short films.

Please feel free to get to know more about our short films and makers by clicking on one of the projects below.