ANBI Status

Stichting CinemAsia, de stichting waar CinemAsia Film Festival onder valt, heeft de Culturele ANBI status. De gegevens waar CinemAsia als Algemeen Nut Beogende Instelling bekend staat zijn als volgt:

 

1) Naam

Stichting Cinema Asia

Stichting Cinema Asia is de stichting waaruit wij onze activiteiten ontplooien onder de naam CinemAsia Film Festival, CinemAsia FilmLAB, CinemAsia LGBTQ+ en CinemAsia Special Events.

 

2) RSIN / fiscaal nummer

812446264

 

3) Contactgegevens

Etjang HU

 

e-mail adres

info [at] cinemasia.nl

 

Postadres

St. Cinema Asia

Wibautstraat 150 BP1.73

1091 GR AMSTERDAM

 

4) Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Wei Ti WU

 

Secretaris

Stijn DEKLERCK

 

Penningmeester:

Tao MA

 

Algemeen bestuursleden:

Ernie TEE

Lorna TEE

Sandra SCHAAPHERDER

 

5) Beleidsplan

CinemAsia Film Festival is ontstaan vanuit een verlangen om meer zichtbaarheid en begrip te bewerkstelligen voor Aziatische cultuur in de breedste zin van het woord. Daarnaast wil het festival bijdragen aan de zichtbaarheid en representatie van mensen met een Aziatische (migratie)achtergrond, en aan de bewustwording van de diversiteit en pluriformiteit van deze groep.

 

Film is hierbij de manier om een groot publiek kennis te laten maken verschillende Aziatische culturen, en meer specifiek en artistiek: met Aziatische cinema.

 

Daarbij is film binnen CinemAsia het instrument om zelf bij te dragen aan het vertellen van verhalen van Nederlanders met een Aziatische achtergrond, middels het FilmLAB. Het filmfestival zelf biedt een podium voor deze verhalen.

 

6) Beloningsbeleid

Salaris:

CinemAsia werkt zoveel mogelijk met freelance krachten die op projectbasis werkzaamheden verrichten voor de organisatie. De beloning voor deze werkzaamheden ligt vaak onder modaal. CinemAsia streeft, waar mogelijk, naar een fair practice vergoeding voor ingehuurde freelancers en  leveranciers en een ruimhartige vergoeding voor stagiairs en vrijwilligers. Het festival is hiervoor afhankelijk van bezoekersaantallen, sponsoren en fondsen. Voor het jaar 2020 werden eventuele overschotten op de balans gebruikt voor het opbouwen van een financiële reserve. In het jaar 2022 konden mede dankzij een crowdfunding initiatief Fair Practice tarieven voor alle freelancers gehanteerd worden.

 

Bezoldiging bestuursleden:

De leden van het bestuur verrichten volledig onbezoldigd bestuurswerkzaamheden voor de stichting. Zij hebben recht op een onkostenvergoeding in overleg met de directie en bestuur, volgens de richtlijnen van de fiscus.

 

7) Doelstelling

Uit de statuten, anno 2003:

“De stichting heeft ten doel het bevorderen van de Aziatische cultuur in Europa; al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords; de stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van culturele evenementen in de ruimste zin des woords.”

 

8) Verslag van uitgeoefende activiteiten (2022)

Download hier

 

9) Financiële verantwoording (2021)

Op aanvraag via info [at] cinemasia.nl